කොල්ලට සිඟරට එක පත්තු කරන්න ලයිටරේ අල්ලගෙන ඉන්න කෙල්ලගේ ෆොටෝ එකට රස්තියාදු ආදරේ පට්ටයි කියපු කට්ටියට ඇඩෙන්න කිව්ව තිත්ත ඇත්ත

si

කොල්ලට සිඟරට එක පත්තු කරන්න ලයිටරේ අල්ලගෙන ඉන්න කෙල්ලගේ ෆොටෝ එකට රස්තියාදු ආදරේ පට්ටයි කියපු කට්ටියට ඇඩෙන්න කිව්ව තිත්ත ඇත්ත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *