ඇත්තටම ඒක දරාගන්න අමාරුයි එයාගේ කාමරේ ළඟින් යද්දී සොහොන් පිටියක් පහුකරනවා වගේ – අචලා අලස්

al

ඇත්තටම ඒක දරාගන්න අමාරුයි එයාගේ කාමරේ ළඟින් යද්දී සොහොන් පිටියක් පහුකරනවා වගේ – අචලා අලස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *