වසර බිලියන 7.5කින් කුමක් සිදුවේවිද ? අපිට අදහාගත නොහැකි ඇත්ත මෙන්න

ea

වසර බිලියන 7.5කින් කුමක් සිදුවේවිද ?
අපිට අදහාගත නොහැකි ඇත්ත මෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *