අවුට් වෙලා එහෙම ඇතුලට එන්නේ නෑ කිවා මුල්ම ශතකය ගැහුව හැටි ගැන සනත් කිව්ව අපූරු කතාව

sa

අවුට් වෙලා එහෙම ඇතුලට එන්නේ නෑ කිවා
මුල්ම ශතකය ගැහුව හැටි ගැන සනත් කිව්ව අපූරු කතාව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *