සාරංග ගෙන් විවාහ යෝජනාවක් අවොත් තුෂිනි මොකද කියන්නේ කෝටිපතියෝ එකේ අංජලී කිව්ව අමුතුම කතාවක්

thu

සාරංග ගෙන් විවාහ යෝජනාවක් අවොත් තුෂිනි මොකද කියන්නේ කෝටිපතියෝ එකේ අංජලී කිව්ව අමුතුම කතාවක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *