මෙන්න මේ තෙල හිසකේ ගෑවොත් හිසකෙස් වැවෙන එකනම් නතර කරගන්න බැරි වේවි

ha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *