ක්ෂේත්‍රයේ හිත ගිය අය හිටියා, කැමති වෙච්ච අය හිටියට ඒ අය සදාකාලික වුණේ නැහැ

di

ක්ෂේත්‍රයේ හිත ගිය අය හිටියා, කැමති වෙච්ච අය හිටියට ඒ අය සදාකාලික වුණේ නැහැ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *