රුපියල් 45 000 ක කෑම වේලක් කාලා වේටර්ට එක්ලක්ෂ පනස්දාහක් ටිප් එකක් දෙන ලංකාවේ බිලියනපතියා මෙන්න

bi

රුපියල් 45 000 ක කෑම වේලක් කාලා වේටර්ට එක්ලක්ෂ පනස්දාහක් ටිප් එකක් දෙන ලංකාවේ බිලියනපතියා මෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *