පිටි පස්සෙන් එක බස් එක දෙන ආතල් එක කොහොමද?

bus

පිටි පස්සෙන් එක බස් එක දෙන ආතල් එක කොහොමද?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *