ඔබත් කුකුල් මස් පිසීමට පෙර ජලයෙන් සෝදන්වාද? ඔබ අමාරුවේ වැටෙන්න කලින් මේ ඇත්ත අනිවා දැනගන්න

ch

ඔබත් කුකුල් මස් පිසීමට පෙර ජලයෙන් සෝදන්වාද?
ඔබ අමාරුවේ වැටෙන්න කලින් මේ ඇත්ත අනිවා දැනගන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *