අයියාගේ වෙඩින් එක දවසේ සින්දු කියලා ලංකාවේම ප්‍රසිද්ධ වූ කොල්ලගේ අළුත්ම එක මෙන්න

si

අයියාගේ වෙඩින් එක දවසේ සින්දු කියලා ලංකාවේම ප්‍රසිද්ධ වූ කොල්ලගේ අළුත්ම එක මෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *