යාළුකමට සෙල්ලම් දාන්න ගිහින් අන්තිමට භික්ෂුණියක් ඇතුලු 60ක් රෝහලේ 20කට බරපතලයි

bu

යාළුකමට සෙල්ලම් දාන්න ගිහින් අන්තිමට භික්ෂුණියක් ඇතුලු 60ක් රෝහලේ 20කට බරපතලයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *