ආසන පටි නොපැලදවීම නිසා ඉවතට විසිවී දක්ෂිණ අධිවේගයේදී මියගිය ප්‍රවීණ නර්ථන ශිල්පිණිය

acc

ආසන පටි නොපැලදවීම නිසා ඉවතට විසිවී දක්ෂිණ අධිවේගයේදී මියගිය ප්‍රවීණ නර්ථන ශිල්පිණිය

 

1 2

4

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *