අදටත් දකින නුවර වැව රවුමේ දරුවන් ඉල්ලා සක්මන් කරන ඇහැලේපොළ කුමාරිහාමිගේ අවතාරය ඇත්තක්ද?

ah

අදටත් දකින නුවර වැව රවුමේ දරුවන් ඉල්ලා සක්මන් කරන ඇහැලේපොළ කුමාරිහාමිගේ අවතාරය ඇත්තක්ද?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *