මේ වෙද්දී මම හොඳට ආදරය විදිනවා.ඒ නිසා මම සතුටින් ඉන්නේ එතකොට යන්තම් 18 යි – ඕෂධි හිමාෂා

os

මේ වෙද්දී මම හොඳට ආදරය විදිනවා.ඒ නිසා මම සතුටින් ඉන්නේ
එතකොට යන්තම් 18 යි – ඕෂධි හිමාෂා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *