උපන් දිනයට අනුව ඔයාට හිමි සත්වයා හා ගතිගුණ ‌‌මෙන්න බලන්න මේවා ඇත්තක්ද කියලා

bb

උපන් දිනයට අනුව ඔයාට හිමි සත්වයා හා ගතිගුණ ‌‌මෙන්න
බලන්න මේවා ඇත්තක්ද කියලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *