පපුව පේන්න ඇඳුම් අදින ඇන්ටිලාට කෙල්ලොන්ට කොටුවේ හාමුදුරුවො කිව්ව දේ

ko

පපුව පේන්න ඇඳුම් අදින ඇන්ටිලාට කෙල්ලොන්ට කොටුවේ හාමුදුරුවො කිව්ව දේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *