ඩේටා කැපෙනවා වැඩිද? අඩු කර ගන්න ඕනද? මෙන්න එහෙනම් කරන්න තියන හොදම වැඩේ

da

ඩේටා කැපෙනවා වැඩිද? අඩු කර ගන්න ඕනද?
මෙන්න එහෙනම් කරන්න තියන හොදම වැඩේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *