ගොඩක් අය ඔහු මගේ ස්වාමිපුරුෂයා කියලා හිතාගෙන කතාකලා.ඔහු ජීවිත් වුණේ අල්ලපු ගෙදර

ku

ගොඩක් අය ඔහු මගේ ස්වාමිපුරුෂයා කියලා හිතාගෙන කතාකලා.ඔහු ජීවිත් වුණේ අල්ලපු ගෙදර

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *