කාලි මෑනීයන් ශිව දෙවියන්ව පයින් පාගාගෙන සිටින්නේ ඇයි? ඇත්ත සිද්ධිය ඇසුවොත් ඔබ පුදුම වේවි

kl

කාලි මෑනීයන් ශිව දෙවියන්ව පයින් පාගාගෙන සිටින්නේ ඇයි?
ඇත්ත සිද්ධිය ඇසුවොත් ඔබ පුදුම වේවි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *