ඔයාලටත් ඉතාලි යන්න හීනයක් තියනවාද? ඉතාලි පුරවැසියෙක් වෙන්න ඕනි නම් මෙන්න ක්‍රමය

it

ඔයාලටත් ඉතාලි යන්න හීනයක් තියනවාද?
ඉතාලි පුරවැසියෙක් වෙන්න ඕනි නම් මෙන්න ක්‍රමය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *