සිදු ටෙලිනාට්‍යට 500 පිරීම නිමිත්තෙන් පැවැත්වු සාදයේදී කට්ටිය සින්දු කියලා නටලා සතුටු වුනේ මෙහෙමයි

si

සිදු ටෙලිනාට්‍යට 500 පිරීම නිමිත්තෙන් පැවැත්වු සාදයේදී කට්ටිය සින්දු කියලා නටලා සතුටු වුනේ මෙහෙමයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *