ලංකාවේ පොලීසියට විනයක් නෑ , දලඳා මාළිඟාව ඉස්සරහ රණ්ඩු වෙනවා නෙදර්ලන්ත ජාතික තරුණයා ලංකාව පතුරු ගහයි

da

ලංකාවේ පොලීසියට විනයක් නෑ , දලඳා මාළිඟාව ඉස්සරහ රණ්ඩු වෙනවා
නෙදර්ලන්ත ජාතික තරුණයා ලංකාව පතුරු ගහයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *