මගේ පෙම්වතා මගේ රගපෑම් වල ලව් සීන් යද්දී චුරු චුරු ගානවා, ලබන මාසයේ යුග දිවියට යන තිසුරි යුවනිකා

thi

මගේ පෙම්වතා මගේ රගපෑම් වල ලව් සීන් යද්දී චුරු චුරු ගානවා, ලබන මාසයේ යුග දිවියට යන තිසුරි යුවනිකා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *