නැවත ආදරයක් ගැන හිතන්නේ නෑ කිව්ව උදාරි තුසිත සමඟ නැවතත් මනාළියක් වෙයි

ud

නැවත ආදරයක් ගැන හිතන්නේ නෑ කිව්ව උදාරි තුසිත සමඟ නැවතත් මනාළියක් වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *