ගණිකාවක් සමඟ රැයක් ගත කරපු කොල්ලෙක්ට ඇය ගැන ආදරයක් ඇති වූ හැමෝම දන්න ජනප්‍රිය ගීතයේ තේරුම මෙන්න

pr

ගණිකාවක් සමඟ රැයක් ගත කරපු කොල්ලෙක්ට ඇය ගැන ආදරයක් ඇති වූ හැමෝම දන්න ජනප්‍රිය ගීතයේ තේරුම මෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *