මධුසමය දවසේ කොල්ලට දැනෙන හැඟීම ගැන කියවෙන නිරෝෂා විරාජිනිගේ සිහිල් පින්න ගාවා ගීතයේ තේරුම

ho

මධුසමය දවසේ කොල්ලට දැනෙන හැඟීම ගැන කියවෙන නිරෝෂා විරාජිනිගේ සිහිල් පින්න ගාවා ගීතයේ තේරුම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *