ගණන් ඇසුවොත් පිස්සු හැදෙන අපිට හීනෙන්වත් ගන්න බැරි ලොව මිලෙන් අධිකම සුරතල් සත්තු මෙන්න

an

ගණන් ඇසුවොත් පිස්සු හැදෙන අපිට හීනෙන්වත් ගන්න බැරි ලොව මිලෙන් අධිකම සුරතල් සත්තු මෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *