ඔබට බැරි වුණා රත්තරං පුතේ අප්පච්චි කියන්න ජාති ජාතින් පුතාට මෙවන් අකල මරණයක් සිදු නොවේවා!

pu

උඹට බැරි වුනා මගේ රත්තරං පුතේ අප්පච්චි කියන්න උඹට බැරිවුනා අප්පච්චිගේ අතේ හුරතල් වෙන්න අපේ ලෝකයට නුඹ ආපු දා පටන් නුඹගේ අම්මයි තාත්තයි ගොඩක්සතුටුවුනා ජාති ජාතිත් මගේ පුතේ නුඹ මගේම පුතා වෙලා ඉපෙදෙන්න ඕන නුඹ අපිට දීලා ගිය මතකයන් සැමදා තියනවාමගේචූටි පුතේ නුඹවෙනුවෙන් කරන්න පුලුවන් මගේ රත්තරං පුතේ නුඹට පිංදෙන එක විතරයි ආත්මයක් ආත්මයක් පාසා නුඹ ට මෙවන් විපතක් සිදු නොවේවා අජරාමර නිවන්සුව මගේ රත්තරං පුතේ

1
2

3
4