මැරුණා කියලා හිතපු නලුවා වගේ කොල්ලා අදටත් ජීවතුන් අතර ඒත් අද ඔහු ගෙවන ජීවිතය ඇසුවොත් ඔබගේ නෙතටත් කදුලක් එයි

de

මැරුණා කියලා හිතපු නලුවා වගේ කොල්ලා අදටත් ජීවතුන් අතර
ඒත් අද ඔහු ගෙවන ජීවිතය ඇසුවොත් ඔබගේ නෙතටත් කදුලක් එයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *