අසේල කියන්නේ පලවෙනි ආදරේ එත් මම නම් එයාගේ දොළොස්වෙනි ආදරෙලු -නිරෝෂා තලගල

ni

අසේල කියන්නේ පලවෙනි ආදරේ එත් මම නම් එයාගේ දොළොස්වෙනි ආදරෙලු -නිරෝෂා තලගල

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *