අයිතිකරු එනතෙක් බලා සිටින නමුත් ලොව කිසිවෙකුට ගන්න බැරි ලොව බලවත්ම නිධාන මෙන්න

tr

අයිතිකරු එනතෙක් බලා සිටින නමුත් ලොව කිසිවෙකුට ගන්න බැරි ලොව බලවත්ම නිධාන මෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *