අම්මා බලන්න වසර 15 ක් දරුවෝ ඇවිත් නැහැ මවගේ මළසිරුර කාණුවකින් හමුවෙයි

bo

අම්මා බලන්න වසර 15 ක් දරුවෝ ඇවිත් නැහැ
මවගේ මළසිරුර කාණුවකින් හමුවෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *