ආදරයෙන් බලා ගත්ත සිය මිත්තනියට මෝල් ගහෙන් ගහලා මරපු නරුම මිනිබිරිය

ggm

ආදරයෙන් බලා ගත්ත සිය මිත්තනියට මෝල් ගහෙන් ගහලා මරපු නරුම මිනිබිරිය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *