අම්මා කෙනෙක් දුවත් එක්ක නොකරපු දෙයක් සමිතා දුවත් එක්ක කරලා ඒ ගැන දැන් ඇය කිව්ව සංවේදිව කතාව

sa

අම්මා කෙනෙක් දුවත් එක්ක නොකරපු දෙයක් සමිතා දුවත් එක්ක කරලා ඒ ගැන දැන් ඇය කිව්ව සංවේදිව කතාව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *