අපිට අහන්න වෙන්නේ ක්‍රිකට්වල හොද නෙවේ පාලකයන්ට දැනෙන්න රොෂාන් මහානාම කිව්ව දේ

sl

අපිට අහන්න වෙන්නේ ක්‍රිකට්වල හොද නෙවේ
පාලකයන්ට දැනෙන්න රොෂාන් මහානාම කිව්ව දේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *