අංශභාගය නිසා මරණයත් එක්ක සටන් කල සමන්තාට තටු කැඩුණු කිරිල්ලියක් උගන්වපු අපූරු පාඩම

sam

අංශභාගය නිසා මරණයත් එක්ක සටන් කල සමන්තාට තටු කැඩුණු කිරිල්ලියක් උගන්වපු අපූරු පාඩම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *