‘කැපී පේන්න කියලා වැඩසටහන් වලට පලාගෙන ආවට හරියන්නේ නෑ…” – යුරේනිගේ ඇඳුමට බන්දුගෙන් සැර කතාවක්

ba

‘කැපී පේන්න කියලා වැඩසටහන් වලට පලාගෙන ආවට හරියන්නේ නෑ…” – යුරේනිගේ ඇඳුමට බන්දුගෙන් සැර කතාවක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *