මේ දෙන්නා අහසට පොළොව වගේ චන්න ගයාත්‍රී විවාහය බිදීයාම ගැන නයනා හේතු පහදයි

gg

මේ දෙන්නා අහසට පොළොව වගේ චන්න ගයාත්‍රී විවාහය බිදීයාම ගැන නයනා හේතු පහදයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *