පියුමි හංසමාලි, කොල්ලෙක් එක්ක ඩාන්ස් කරනකොට සාරිය ගැලවෙන්න ගිහින් යන්තම් බේරුනු හැටි

pi

පියුමි හංසමාලි, කොල්ලෙක් එක්ක ඩාන්ස් කරනකොට සාරිය ගැලවෙන්න ගිහින් යන්තම් බේරුනු හැටි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *