මේවට තිබුණු ආසාව ඉවරයි හිතුනොත් මහණ වෙනවා මම ඒ ගැන අම්මට කියලා තියෙන්නේ – අනූෂා

an

මේවට තිබුණු ආසාව ඉවරයි හිතුනොත් මහණ වෙනවා මම ඒ ගැන අම්මට කියලා තියෙන්නේ – අනූෂා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *