ඒක කුණු ගොඩක් ඒ කුණු ගොඩට වැටෙන්න මගේ කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නෑ..”සමනලී ෆොන්සේකා”

sm

ඒක කුණු ගොඩක් ඒ කුණු ගොඩට වැටෙන්න මගේ කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නෑ..”සමනලී ෆොන්සේකා”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *