ආයුධ පෙන්නන්න ගිහින් පොලිස් වෙඩි පහරින් මියගිය චාමරගේ අවසන් කටයුතු කෙරුණු හැටි

mm

ආයුධ පෙන්නන්න ගිහින් පොලිස් වෙඩි පහරින් මියගිය චාමරගේ අවසන් කටයුතු කෙරුණු හැටි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *