ගීතයක් ගැයූ පමණින් ගායිකාවක් වන්නේ නැහැ..ඒක ඉතින් එයාගෙන්ම තමයි අහන්න වෙන්නේ

da

ගීතයක් ගැයූ පමණින් ගායිකාවක් වන්නේ නැහැ..ඒක ඉතින් එයාගෙන්ම තමයි අහන්න වෙන්නේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *