කුවෙට්වල රැකියාව කර නංගි අමාරුවෙ ඉපයූ ලක්ෂ 20ක මුදල අක්කා අනියම් සැමියට ආතල් ගන්න දීලා

ku

කුවෙට්වල රැකියාව කර නංගි අමාරුවෙ ඉපයූ ලක්ෂ 20ක මුදල අක්කා අනියම් සැමියට ආතල් ගන්න දීලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *