ආසියාවම කතාවෙන සුපිරි තරු පිරිවරාගෙන පැමිණි ඉන්දියාවේ කෝටිපතියාගේ පුතාගේ වෙඩින් එක

we

ආසියාවම කතාවෙන සුපිරි තරු පිරිවරාගෙන පැමිණි ඉන්දියාවේ කෝටිපතියාගේ පුතාගේ වෙඩින් එක

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *