හිමින් සැරේ තබ්ලා පද ටිකකුත් කියාගෙන පේෂල පූජා ලගට ගිහින් කරපු අමුතුම වැඩේ

pe

හිමින් සැරේ තබ්ලා පද ටිකකුත් කියාගෙන පේෂල පූජා ලගට ගිහින් කරපු අමුතුම වැඩේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *