එක මනුස්සයකුගේ මොඩ වැඩක් නිසා මුළු පාරක් පුරාම ට්‍රැෆික් තිබුණු හැටි අනේ මෙනෙමත් මිනිස්සු

tr

එක මනුස්සයකුගේ මොඩ වැඩක් නිසා මුළු පාරක් පුරාම ට්‍රැෆික් තිබුණු හැටි අනේ මෙනෙමත් මිනිස්සු

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *