එංගලන්තයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ගැන අමුතුම අනාවැකියක් ඔබ කිසිලෙසකින්වත් ලංකාව මෙහෙම කියලා නොසිතයි

sl

එංගලන්තයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ගැන අමුතුම අනාවැකියක්
ඔබ කිසිලෙසකින්වත් ලංකාව මෙහෙම කියලා නොසිතයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *