පාදෙණිය – අනුරාධපුර මාර්ගයේ අද උදෑසන වාහන 3ක් ගැටීමෙන් සිදුවූ බිහිසුණු අනතුර

ac

පාදෙණිය – අනුරාධපුර මාර්ගයේ අද උදෑසන වාහන 3ක් ගැටීමෙන් සිදුවූ බිහිසුණු අනතුර

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *